KHAI BÁO Y TẾ (NHI)
Các thông tin trên nếu khai báo không trung thực là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự